Kontakt

Nordea
Powszechne
Towarzystwo
Emerytalne S.A.

  • Formularz kontaktowy
  • Reklamacje
  • Dane kontaktowe
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Ok
Nie udało się wysłać wiadomości.
Formularz kontaktowy
Proszę wybrać temat wiadomości
Proszę wybrać rodzaj wiadomości
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Wysłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na pytanie.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdyby Państwa zapytanie dotyczyło członkostwa w Nordea Otwartym Funduszu Emerytalnym, zarządzanego przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, Państwa zapytanie zostanie przekazane odpowiedniemu Funduszowi w celu jego obsługi w ramach realizacji umowy zawartej z danym Funduszem.

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27. Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zapytania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do obsługi zapytania.

Szanowni Klienci!

Reklamacje wynikające z realizacji Umowy należy zgłaszać niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

Miejscem składania reklamacji jest siedziba Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Reklamacje można składać:

  • pisemnie na adres: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa,
  • telefonicznie pod numerem 801 306 306 lub 22 541 75 32 (Infolinia czynna od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00, opłata za połączenie według taryfy operatora),
  • osobiście w siedzibie Towarzystwa pod adresem: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa
  • faksem pod numerem: (22) 541 00 01
  • lub pocztą elektroniczną: pte@nordeapolska.pl

Reklamacje będą rozpatrywane bezzwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli w tym terminie ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia reklamacji okazałoby się niemożliwe, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż 60 dni od otrzymania reklamacji.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w formie pisemnej lub w innej formie (telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), określonej w treści reklamacji (po wskazaniu odpowiednio: numeru telefonu, numeru faxu lub adresu e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację).

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. dąży do ugodowego zakończenia postępowania reklamacyjnego. Klient ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich (Powiatowych) Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego.

Nordea PTE S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Ok
Nie udało się wysłać wiadomości.
Formularz reklamacyjny
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Prosimy o podanie numeru telefonu

Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione

Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Nieprawidłowo wypełnione pole
Wysłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na pytanie.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdyby Państwa zapytanie dotyczyło członkostwa w Nordea Otwartym Funduszu Emerytalnym lub Nordea Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, zarządzanych przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wszystkie z siedzibami w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, Państwa zapytanie zostanie przekazane odpowiedniemu Funduszowi w celu jego obsługi w ramach realizacji umowy zawartej z danym Funduszem.

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27. Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zapytania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do obsługi zapytania.

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Al. Jana Pawła II 27, Atrium Centrum
00-867 Warszawa

Biuro czynne w godzinach: 9:00 – 17:00.
tel.: (22) 541 00 00 fax: (22) 541 00 01

Kontakt OFE:
Infolinia: 801 306 306 lub 22 541 75 32
(w godz: 08:00 – 18:00, opłata za połączenie według taryfy operatora)
e-mail: pte@nordeapolska.pl

NIP: 521-29-76-286
REGON: 014860559

Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000010345 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 72 209 370 złotych w całości opłacony.