Od  2012 roku podatnikowi, który chce w przyszłości otrzymywać większą emeryturę, aniżeli tylko ta z państwowego systemu (ZUS, KRUS),  przysługuje prawo do odliczenia kwot wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).  Warto pamiętać, że w przypadku tej ulgi obniżeniu ulega podstawa opodatkowania, tj. dochód, jaki uzyskał podatnik w roku podatkowym, a nie sam podatek. IKZE nie należy mylić z IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Wpłaty na IKE nie dają bowiem prawa do odliczenia ich od dochodu.

KTO?

Ulga podatkowa związana z  IKZE obniża dochód podatnika i skorzystać z niej mogą osoby, które:

  1. Rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36) – otrzymujący wynagrodzenie, np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także prowadzący działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej czy też uzyskujący przychody z najmu lub dzierżawy.

   2. Rozliczają się liniowo (19% podatku – PIT- 36L).

  3. Rozliczają się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) – pod warunkiem, że ulga nie została odliczona od dochodu na podstawie ustawy o PIT.

Prawo do skorzystania z ulgi mają osoby, które ukończyły 16 lat, przy czym mogą one dokonywać wpłat na (IKZE), a tym samym skorzystać z ulgi, tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Ulga podatkowa z IKZE ma indywidualny charakter i dotyczy wyłącznie podatnika, który dokonywał w roku podatkowym wpłat na konto IKZE. Bez znaczenia zatem pozostaje kwestia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też wspólnie z małżonką (małżonkiem) lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

ILE?

W latach 2012-2013 wysokość limitu wpłat na IKZE była zależna od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla Oszczędzającego za rok poprzedni.. Sposób wyliczenia limitu był skomplikowany i różny dla każdego Oszczędzającego. Było to niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy płacili niskie składki (limit był na niskim poziomie).

Od 15 stycznia 2014 roku wysokość limitu jest identyczna dla każdego Oszczędzającego. Co roku, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza maksymalną wysokość kwoty wpłat na IKZE do końca roku, poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE. Na tej zmianie skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy, ponieważ limit wpłat stał się jednakowy dla wszystkich. W roku 2014 wyjątkowo, wysokość kwoty wpłat na IKZE została określona w art. 31 ustawy z 6  grudnia 2013r.  o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, i wynosił: 4 495,20 zł.

Natomiast, zgodnie z obwieszczeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015 wynosi 4750,80 zł.

Należy pamiętać, że aby mieć możliwość skorzystania z ulgi, można oszczędzać tylko na jednym koncie zabezpieczenia emerytalnego.

JAK?

Korzystanie z ulgi jest bardzo proste. Należy wypełnić odpowiednie zeznanie roczne (np. PIT – 37 ) dołączając do niego załącznik PIT/O. W załączniku należy wypełnić rubrykę nr 7 w części B, zaś wyliczone kwoty odliczeń wykazać w zeznaniu rocznym w rubryce dot. odliczeń od dochodu.

Na co zwrócić uwagę rozliczając PIT?

Przystępując do wypełnienia PIT, by uniknąć ewentualnych błędów, warto sprawdzić, jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy:

  – Wybór formularza – osoby, które mają zamiar złożyć w urzędzie skarbowym (wysłać pocztą) PIT, muszą pamiętać o pobraniu aktualnego druku i wypełnianiu aktualnego formularza. Błędem  jest wypełnienie nieodpowiedniego druku PIT. Dla ułatwienia warto pamiętać, że formularze oznaczone są indeksami i tym powinniśmy kierować się  pobierając właściwy druk. Nieprawidłowe rozliczenie ulg podatkowych ( np. dokonanie nienależnych odliczeń).

 – Niewypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza – podatnicy bardzo często  składają niekompletnie uzupełnione formularze, np. nie uzupełniając pozycji  dotyczącej  roku, za który zeznanie jest składane, sposobu opodatkowania, celu złożenia formularza, informacji o załącznikach czy podpisu na zeznaniu. Niezamieszczenie danych rodzi w niektórych przypadkach obowiązek  korekty zeznania, czasem złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.

  – Pomyłki w numerach identyfikacyjnych – wpisanie do formularza niewłaściwego numeru NIP lub PESEL lub też niewpisanie  przez podatnika rozliczającego ulgę prorodzinną  np.  numeru PESEL dziecka.

  – Błędy przy zaokrąglaniu kwot w zeznaniu – końcówka kwoty od 50 groszy jest zaokrąglana w górę, zaś poniżej zaokrąglana  w dół.

  – Podpis – pamiętajmy o podpisaniu deklaracji. Wbrew pozorom jest to częsty błąd popełniany przez podatników.

IKZE w PIT

Odliczenie dotyczące IKZE należy wpisać w formularzu PIT – 0, składanym razem z odpowiednim zeznaniem rocznym (np. PIT – 36), w rubryce 7 w pozycji  29 (ewentualnie 30) w części B: Odliczenia od dochodu (przychodu ) – inne niż mieszkaniowe lub bezpośrednio wymienione w zeznaniach podatkowych. Wyliczone kwoty odliczeń należy zaś wykazać w zeznaniu rocznym w rubryce dotyczącej  odliczeń od dochodu.

IKZE – warto wiedzieć

– Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wcześniejsza wypłata środków zgromadzonych na IKZE? Czy muszę dokonywać korekt zeznań rocznych i zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę?

Wcześniejsza wypłata środków z IKZE, tj. przed osiągnięciem 65 roku życia, wiąże się z koniecznością wykazania wypłaconej kwoty w zeznaniu rocznym za rok, w którym dokonano wypłaty. Tę kwotę należy również opodatkować jako dochód z innych źródeł – opodatkowany wg skali podatkowej.

– Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym mogę skorzystać z ulgi?

Forma oraz sposób opodatkowania działalności gospodarczej nie ma znaczenia w kontekście IKZE. Z ulgi mogą korzystać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym jak i wg skali. Ulga przysługuje ponadto podatnikom opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

– Czy w związku z korzystaniem z ulgi muszę gromadzić jakieś dokumenty?

Tak. W razie kontroli podatkowej należy wykazać, że prawo do ulgi przysługiwało. Dowodami w tym zakresie będzie przede wszystkim umowa z podmiotem prowadzącym IKZE, jak również dowody wpłaty środków na zabezpieczenie emerytalne. Pamiętać należy, że podstawą do odliczenia mogą być jedynie kwoty faktycznie wpłacone, a nie tylko naliczone. Dokumenty te należy przechowywać przez okres 5 lat.

– Czy mogę korzystać jednocześnie z preferencji podatkowych przewidzianych dla IKZE oraz dla IKE?

Tak. Podatnik może oszczędzać jednocześnie zarówno na IKE jak i IKZE. Ulga podatkowa przewidziana dla oszczędzających na IKE będzie miała zastosowanie w momencie wypłaty środków zgromadzonych na emeryturę w postaci zwolnienia ich z opodatkowania, zaś oszczędzając na IKZE podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi już w rozliczeniu za rok, w którym dokonał wpłat na konto.

– Czy jak jestem zatrudniony na umowę zlecenia lub umowę o dzieło mogę skorzystać z ulgi?

Tak. Podatnikowi, który uzyskuje tego typu dochody przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty składek wpłaconych na IKZE.

Czy osoby podlegające samozatrudnieniu  mogą skorzystać z ulgi dotyczącej IKZE?

Tak. Osoby podlegające samozatrudnieniu (prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) mogą skorzystać z ulgi dotyczącej IKZE, wykazując ją w zeznaniu  za 2014 r

– Czy wpłaty na IKZE podlegają  zwolnieniu  z podatku od zysków kapitałowych?

Tak, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłaty te są zwolnione od opodatkowania.

– Co dzieje się w momencie wycofania środków z IKZE po zakończeniu oszczędzania z punktu widzenia prawa podatkowego ?

Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE będą opodatkowane podatkiem dochodowym według skali podatkowej. Otrzymany przychód z tytułu zwrotu wpłat na IKZE wykazywany jest na odpowiednim formularzu wystawianym przez odpowiedni fundusz. Ta informacja jest przekazywana do beneficjenta  zwrotu oraz właściwego dla tej osoby urzędu skarbowego. Odbiorca zwrotu jest obowiązany do zapłaty podatku i wykazania kwoty zwrotu w rocznym rozliczeniu podatkowym. W przypadku wypłaty w ratach, podatek będzie pobierany w formie zaliczek przez płatnika (instytucję wypłacającą).

– Czy – jeśli nie osiągnięto dochodu w danym roku – przysługuje prawo do odliczenia z tytułu wpłat na IKZE?

Nie. Prawo do odliczenia nie przysługuje, jeżeli nie osiągnięto dochodu w danym roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here