O korzyściach, jakie dają fundusze europejskie, nie trzeba już nikogo przekonywać. Przyczyniły się one do rozwoju wielu polskich firm, a przede wszystkim pomogły unowocześnić infrastrukturę i upiększyć krajobraz naszego kraju. O dotacje unijne wciąż można się ubiegać i zrealizować dzięki nim różne ambitne projekty rozwojowe. Dowiedz się, kto może z nich skorzystać i jak je skutecznie pozyskać.

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw

W aktualnie obowiązującej perspektywie na lata 2014-2020 polskie firmy mogą liczyć na wsparcie finansowe przede wszystkim przy realizacji projektów związanych z wdrażaniem innowacji. W większości przypadków konkursy dotyczą dofinansowania na badania i rozwój, czyli np.:

– tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych,

– inwestycję w infrastrukturę laboratoriów i działów B+R,

– nabycie know-how, patentów, licencji,

– opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych,

– prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych.

Konkursy zazwyczaj skierowane są do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także firm współdziałających na zasadzie partnerstwa np. z jednostkami naukowymi.

Unia wspiera również w inny sposób firmy, ponieważ o fundusze europejskie można się ubiegać na przykład na cele związane z promocją na rynkach zagranicznych.

Wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą dzięki dotacjom realizować rozmaite projekty inwestycyjne, które wiążą się z rozwojem lokalnym. Wbrew pozorom fundusze nie są przeznaczane wyłącznie na rewitalizację terenów rekreacyjnych, czy budowę basenów. Samorządy mogą ubiegać się o środki na przykład na takie cele jak:

– aktywizacja zawodowa np. osób po 60. roku życia, czy powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim,

– zwiększanie dostępności do przedszkoli,

– promocja gospodarcza regionu w kraju i za granicą,

– budowa lub modernizacja zakładów zajmujących się odpadami komunalnymi,

– modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,

– informatyzacja oraz udostępnienie usług mieszkańcom w formie elektronicznej,

– inwestycje w ekologiczny transport publiczny, budowę ścieżek rowerowych itp.

Rodzaj dostępnych konkursów zazwyczaj różni się w poszczególnych województwach, ponieważ większość z nich realizowana jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Ochrona zdrowia i kultura

O fundusze europejskie ubiegać się mogą również publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej. Najczęściej finansowane są projekty inwestycyjne związane z rozbudową lub modernizacją infrastruktury i zakupem specjalistycznego sprzętu. Poszczególne jednostki mogą także liczyć na wsparcie finansowe przy realizacji programów profilaktycznych związanych z ochroną zdrowia np. badań diagnostycznych pozwalających zwiększyć wykrywalność raka.

Dotacje unijne są również dostępne dla instytucji kultury, które mogą ubiegać się o środki potrzebne na przykład na renowację zabytków, prace restauratorskie i konserwatorskie, adaptację historycznych obiektów dla celów turystycznych lub kulturalnych, czy inwestycje w takich obiektach niezbędne do usuwania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Jak skutecznie pozyskać fundusze europejskie?

Ubieganie się dotacje unijne odbywa się w trybie konkursowym. W pierwszej kolejności należy więc znaleźć odpowiedni program i konkurs, które odpowiadają celom, na jakie chce się pozyskać wsparcie finansowe. Lista dostępnych konkursów znajduje się na rządowym Portalu Funduszy Europejskich. W celu znalezienia odpowiedniego naboru wniosków pomagają również wyspecjalizowane firmy doradcze, które świadczą dodatkowo kompleksowe usługi związane z samym wnioskowaniem. Na stronie www.subitoadvising.pl można dowiedzieć się, jak taka pomoc wygląda w przypadku pozyskiwaniu finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, szpitali oraz przedsiębiorstw. Obejmuje ona nie tylko przygotowanie samego wniosku i kompletu dokumentów, ale także doradztwo w zakresie opracowania projektu w taki sposób, by zwiększyć jego szanse na pozytywną ocenę komisji. Oprócz tego można także liczyć na wsparcie w zakresie zarządzania projektem i rozliczenia dotacji.

W praktyce dla większości firm i instytucji chcących skorzystać z funduszy europejskich dużą trudność stanowi samo dopasowanie konkursu do potrzeb i planowanego projektu inwestycyjnego. Warto tu nadmienić, że nie w każdym przypadku można liczyć na dotację – niektóre konkursy przewidują bowiem inną formę wsparcia np. pożyczkę na preferencyjnych warunkach lub kredyt.

Pomimo że bieżąca perspektywa finansowa na lata 2014-2020 kończy się w tym roku, wciąż jest wiele możliwości pozyskania dotacji. Większość wymienionych w poprzednich akapitach przykładów projektów mających szanse na finansowanie ze środków unijnych pochodzi z konkursów ogłoszonych właśnie w roku 2020. To oznacza jedno – wciąż wiele firm i instytucji ma szansę pozyskać środki na realizację wielu ambitnych planów i inwestycji. Warto więc skorzystać z dostępnych jeszcze możliwości. Dla tych, którzy nie zdążą złożyć wniosków, wciąż pozostają inne źródła finansowania np. Fundusze Norweskie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here