Pytania i odpowiedzi OFE

Co to jest OFE?
Zasady podziału i wypłaty środków po zmarłym członku OFE

Co to jest OFE?

Zasady podziału
i wypłaty
środków po
zmarłym
członku OFE

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzaną oraz reprezentowaną przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE).

Otwarte fundusze emerytalne powołano do życia w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. OFE stanowią II filar polskiego systemu emerytalnego. Od lutego 2014 roku, w przypadku wyboru gromadzenia środków emerytalnych w ZUS i OFE, składka odprowadzana przez ZUS do OFE wynosi 2,92 % podstawy wymiaru. Pozostała część składki jest zapisywana w ZUS.


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁATY TRANSFEROWEJ I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO JEJ REALIZACJI

 

Połowa środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka funduszu w okresie wspólności majątkowej jest przekazywana na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu emerytalnym.
Wypłata dokonywana jest w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, nie wcześniej jednak niż w
terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu funduszowi dokumentów wymaganych do wypłaty.

 

Jeżeli małżonek zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w OFE i w terminie
2 miesięcy od daty przedłożenia dokumentów stwierdzających istnienie wspólności majątkowej nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu emerytalnym, fundusz otworzy małżonkowi rachunek celem przekazania na ten rachunek środków należnych małżonkowi z tytułu wspólności majątkowej.

 

Małżonek zmarłego ma prawo do jednorazowej wypłaty tych środków, o ile spełni warunki określone przepisami prawa – o kryteriach wypłaty informowany jest pisemnie po uzyskaniu z ZUS potwierdzenia otwarcia rachunku.

 

Dokumenty wymagane od małżonka zmarłego członka Nordea OFE:

 

* kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem notarialnie bądź przez Urząd Miasta/Gminy

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁATY PIENIĘŻNEJ I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO JEJ REALIZACJI:

 

Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka OFE, które nie zostaną przekazane
na rachunek małżonka zmarłego, wypłacane są wskazanym przez zmarłego osobom uposażonym.
W przypadku braku wskazania przez zmarłego członka OFE osób uposażonych zgromadzone w OFE środki należne są spadkobiercom zmarłego.

Spadkobiercy zobowiązani są do przedłożenia funduszowi prawomocnego postanowienia stwierdzenia nabycia spadku – dokument ten wydawany jest przez Sąd Rejonowy lub aktu poświadczenia dziedziczenia – wydanego przez notariusza.

Fundusz dokonuje wypłaty środków osobom uposażonym/ spadkobiercom w terminie
do 3 miesięcy, nie wcześniej jednak, niż po upływie 1 miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi kompletu dokumentów niezbędnych do wypłaty.

 

Wypłata na rzecz osób uposażonych/ spadkobierców dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub w formie przekazu pocztowego jednorazowo lub w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
Towarzystwo zobowiązane jest do odprowadzenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat pieniężnych realizowanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

 

Dokumenty wymagane od osoby uposażonej/ spadkobiercy:

 

*kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem notarialnie bądź przez Urząd Miasta/ Gminy;

 

W przypadku wskazania przez zmarłego Członka Nordea OFE małoletniej osoby uposażonej/
spadkobiercy, opiekun prawny zobowiązany jest przesłać:

 

 

Jeżeli osobą posiadającą uprawnienia do reprezentowania małoletniej osoby uposażonej jest osoba inna niż rodzic, należy dodatkowo przedstawić oryginał* wydanego przez Sąd dokumentu wskazującego opiekuna prawnego.

 

*kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem notarialnie bądź przez Urząd Miasta/Gminy;

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum)
00-867 Warszawa

 

UWAGA:

Jeżeli zmarły posiadał subkonto utworzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z zaewidencjonowanymi środkami pieniężnymi podlegającymi dziedziczeniu, wypłata tych środków odbywa się na tych samych zasadach i na rzecz tych samych osób co w otwartym funduszu emerytalnym. Realizacja wypłaty tych środków zostanie zainicjowana przez ZUS, nie wcześniej jednak niż po dokonaniu wypłaty z OFE.