OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny

OFE

Inwestycje
Nordea OFE

Jak przystąpić
do Nordea OFE?

Prospekt i
Statut Nordea
OFE

Czym jest OFE?

  • Wartość jednostki Nordea OFE
  • Stopa zwrotu Nordea OFE względem inflacji
  • Aktywa Nordea
  • Komunikaty
  • Stopy zwrotu
  • Informacja o OFE
Wskaźnik inflacji Nominalna stopa zwrotu Realna stopa zwrotu
grudzień 99 5,09% 18,5% 12,77%
2000 8,61% 10,21% 1,48%
2001 3,65% 10,03% 6,16%
2002 0,69% 15,10 14,31%
2003 1,71% 11,06% 9,20%
2004 4,38% 12,63% 7,91%
2005 0,70% 13,58% 12,79%
2006 1,40% 15,28% 13,68%
2007 3,96% 5,50% 1,48%
2008 3,34% -12,95% -15,76%
2009 3,65% 12,50% 8,54%
2010 3,1% 11,50% 8,15%
2011 4,60% -4,07% -8,29%
2012 2,43% 17,63% 14,84%
Wybierz rok:
 
201420132012201120102009200820072006
 
Wybierz rok: Wybierz miesiąc:

Informacja o Otwartych Funduszach Emerytalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu
i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 284, poz. 1669), publikujemy Informację dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych.

Wypełniając formularz internetowy

Krok 1. Krok 1. Wypełnienie formularza
Wypełnienie formularza internetowego zajmie około 5 minut
Chcę przystąpić do OFE po raz pierwszy   Chcę zmienić fundusz na Nordea OFE
Krok 2. Krok 2. Podpisanie umowy
Kurier dostarczy Umowę o przystąpienie do Nordea OFE – wystarczy podpisać dokumenty i zwrócić je kurierowi
Krok 3. Krok 3. Potwierdzenie Umowy
Egzemplarz Umowy podpisanej przez Nordea OFE zostanie odesłany pocztą.
Krok 4. Krok 4. Przyjęcie do Nordea OFE
Listownie poinformujemy o przystąpieniu do Funduszu.

Wysyłając papierową wersję umowy

Krok 1. Krok 1. Wydrukuj dwa egzemplarze umowy

Chcę przystąpic do OFE po raz pierwszy Chcę zmienić fundusz na Nordea OFE

Umowę możesz także zamówić pisząc na adres pte@nordeapolska.pl.

Krok 2. Krok 2. Wysyłka formularza
Wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Umowy należy podpisać i przesłać wraz z kopią dokumentu tożsamości na adres:
Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum)
00-867 Warszawa

Zapoznaj się z Prospektem i Statutem Nordea OFE

  • OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzaną oraz reprezentowaną przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE). Jedno PTE zarządza jednym OFE. W Polsce funkcjonuje obecnie 13 otwartych funduszy emerytalnych. Otwarte fundusze emerytalne powołano do życia w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. OFE stanowią II filar polskiego systemu emerytalnego.

  • Każdego miesiąca ZUS odprowadza do funduszy część składki, jaką pracodawca przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia emerytalnego. Od 01.05.2011 roku składka odprowadzana przez ZUS do OFE uległa zmniejszeniu z 7,3% do 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Ostatecznie, od lutego 2014 r. wynosi 2,92 % podstawy wymiaru. Pozostała część składki (od lutego 2014 r. to wartość 4,38%) jest zapisywana na subkontach w ZUS.
  • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku członka funduszu podlegają dziedziczeniu na wypadek śmierci. Wypłata środków z rachunku zmarłego realizowana jest na rzecz osób uposażonych, wskazanych przez członka funduszu, a w przypadku ich braku, zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Disclaimer OFE

Ważne: działalność lokacyjna Nordea OFE, podobnie jak w przypadku każdego innego funduszu emerytalnego, jest obciążona ryzykiem inwestycyjnym. Powyższe zestawienia mają jedynie charakter informacyjny, a przedstawione stopy zwrotu są wartościami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani prognozy osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości.