O nas

Grupa Nordea

Nordea to wiodąca grupa finansowa w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego, z wartością aktywów 668,7 mld EUR. Grupa Nordea liczy 800 oddziałów i przedstawicielstw w 19 krajach na świecie, m.in. w Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Belgii. Jest obecna również w Polsce. Obsługuje blisko 11 milionów Klientów.

Nordea PTE

Grupa Nordea

Aktualności

 • O nas
 • Zarząd
 • PTE, OFE informacje ogólne

Historia

13 grudnia 2005 r. Grupa Nordea, poprzez swoją Spółkę Nordea Life Holding A/S, sfinalizowała transakcję zakupu od Sampo plc dwóch spółek działających w Polsce: powszechnego towarzystwa emerytalnego i towarzystwa ubezpieczeń na życie. Obecnie 100% udziałów Nordea PTE SA znajduje się w posiadaniu Nordea Life Holding AB z siedzibą w Sztokholmie.

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oferuje ubezpieczenia emerytalne w ramach II Filara.

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 72 209 370 zł.

Misją Grupy Nordea jest stwarzanie możliwości. Jesteśmy głęboko przekonani, że oszczędzając na swoją emeryturę z Nordea będziecie mogli po zakończeniu pracy zawodowej poświęcić się swoim pasjom i realizacji marzeń.

Członek Zarządu

Paweł WilkowieckiPaweł Wilkowiecki posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. Swoją karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1992 roku na stanowisku maklera papierów wartościowych w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP. Od 1995 roku pracował w Pioneer Pekao Investment Management najpierw, jako analityk akcji, później dyrektor departamentu analiz rynku kapitałowego, a następnie jako zarządzający funduszem.

W latach 2006-2008 Paweł Wilkowiecki pełnił funkcję członka zarządu PTE Allianz Polska S.A. Przed przyjściem do Nordea pracował w AIG TFI S.A. na stanowisku dyrektora inwestycyjnego.

Od czerwca 2009 roku Paweł Wilkowiecki kieruje zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami Nordea OFE. W lipcu 2009 roku KNF wyraziła zgodę na objecie przez niego stanowiska członka zarządu odpowiedzialnego za inwestycji w Nordea PTE.

 

Członek Zarządu

Tomasz Raszek W dniu 7 stycznia 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. powołało Pana Tomasza Raszka do składu Zarządu Nordea PTE.

Tomasz Raszek od początku swojej kariery zawodowej związany jest ze spółkami Grupy Nordea w Polsce. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie finansów ubezpieczeń i 10-letnie w funduszu emerytalnym, pełni funkcję dyrektora finansowego w Nordea PTE S.A.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, którą ukończył w 2001 roku. Tomasz Raszek jest członkiem Life Office Management Association i właśnie kończy egzaminy uprawniające go do przystąpienia do prestiżowej organizacji  skupiającej finansistów -  Association of Chartered Certified Accountants. Jego znakomita znajomość niuansów biznesu ubezpieczeniowego jest wynikiem konsekwentnej drogi  zawodowej – od stanowiska inspektora do funkcji dyrektora finansowego.

Tomasz Raszek jest żonaty, ma syna. Z pasją grywa w brydża, lubi gotować i uprawia sporty outdoorowe.

 

Nazwa Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Zarządza Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym
Adres Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum)
00-867 Warszawa
Data rozpoczęcia działalności PTE – 29 stycznia 1999
OFE – 11 lutego 1999
Telefon / fax tel.: (22) 541 00 00
fax: (22) 541 00 01
Strona www http://www.nordeapolska.pl
E-mail pte@nordeapolska.pl
Infolinia 801 306 306 (opłata za połączenie według taryfy operatora)
Skład Zarządu Paweł Wilkowiecki – Członek Zarządu
Tomasz Raszek – Członek Zarządu
Skład Rady Nadzorczej Claus Stoltenborg – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Strawa – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Muzyczyszyn – Członek Rady Nadzorczej
Soren Dahlgaard – Członek Rady Nadzorczej
Kapitał zakładowy 72 209 370 złotych
Akcjonariusz 100 % Nordea Life Holding AB z siedzibą w Sztokholmie; Nordea jest wiodącą grupą finansową w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego. Oferuje usługi w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, zarządzania aktywami, funduszami inwestycyjnymi i ubezpieczeń na życie.
Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna
Polityka informacyjna Polityka informacyjna Nordea PTE
Zasady ładu korporacyjnego Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Spółka”) oświadcza, że przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”). Organy Spółki: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie podjęły w tym zakresie stosowne uchwały.
Spółka, działając w imieniu własnym lub jako organ zarządzanego przez siebie Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego („Fundusz”), przestrzega przyjętych Zasad, z uwzględnieniem przewidzianej przez nie zasady proporcjonalności, wynikającej w szczególności ze specyfiki i rozmiaru działalności. Niezależnie od powyższego, Spółka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami organu nadzoru, z zachowaniem najwyższych standardów wymaganych od podmiotu rynku finansowego.
Powyższe widoczne jest w szczególności w ramach współpracy z akcjonariuszem i budowaniu stabilnych relacji z Członkami Funduszu.
Spółka przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki zatrudnianych osób. Spółka posiada odpowiednią strukturę organizacyjną oraz odpowiedni system kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem. Polityka Wynagradzania, obowiązująca w Spółce, jest zgodna z zasadami przyjętymi w Grupie Nordea. Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby akcjonariusza oraz Członków Funduszu.

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z treścią par. 27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („Zasady”), w dniu 15 grudnia 2016r., Rada Nadzorcza Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., po dokonaniu rocznego przeglądu, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce w 2016 roku.

Nazwa Nordea OFE
Statut Nordea OFE Plik do pobrania na stronie
Prospekt Informacyjny Prospekt informacyjny za rok 2015.
Plik do pobrania na stronie
Liczba członków 989 883 (stan na dzień 31 grudnia 2015r.)
Wartość aktywów netto Zapraszamy do sekcji WYNIKI INWESTYCYJNE
Struktura aktywów Zapraszamy do sekcji WYNIKI INWESTYCYJNE
Opłata za zarządzanie 0,045% miesięcznie
Opłata od składki (prowizja) 1,75% kwoty wpłaconych składek (od 1 lutego 2014r.)
Zarządzający funduszem Zespół kierowany przez Dyrektora Departamentu Inwestycji, Pawła Wilkowieckiego
Polityka inwestycyjna Celem Nordea OFE jest osiągnięcie w długim okresie stopy zwrotu wyższej, niż średnia na rynku. W ciągu najbliższych lat zamierzamy prowadzić konserwatywną politykę inwestycyjną, polegającą na inwestowaniu w najbardziej płynne i niedowartościowane instrumenty finansowe.
Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy Moventum Sp. z o.o.
 • Wizja i misja
 • Fakty i liczby

Grupa Nordea

Stwarzamy możliwości

Wizja

Chcemy być wiodącą instytucją finansową w Skandynawii i w rejonie Morza Bałtyckiego. Nasz sukces opiera się na zaangażowaniu pracowników i na znakomitych wynikach finansowych wypracowywanych dla Klientów oraz udziałowców.

Wartości korporacyjne

Zadowolony Klient

 • Cokolwiek robimy, robimy to z myślą o Kliencie
 • Rozumiemy potrzeby indywidualnego Klienta i staramy się, aby nasza obsługa przerosła jego oczekiwania
 • Oferujemy profesjonalną obsługę
 • Budujemy trwałe relacje z Klientami

Najważniejsi są ludzie

 • to ludzie stanowią o przewadze konkurencyjnej Nordea
 • umożliwiamy Pracownikom osiąganie wyników i zawodowy rozwój
 • zachęcamy Pracowników do podejmowania inicjatyw i wspieramy ich w terminowym zakończeniu projektów
 • oceniamy wyniki w uczciwy i przejrzysty sposób

Jeden zespół Nordea

 • nasza współpraca buduje wartość Nordea
 • działamy jako jeden zespół – bez względu na to, w jakim departamencie pracujemy
 • ufamy naszym Pracownikom i powierzamy im odpowiedzialne funkcje
 • obowiązują nas klarowne i proste zasady

Zasada działania

Stwarzamy możliwości

Nordea to wiodąca grupa finansowa w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego, z wartością aktywów 668,7 mld EUR. Grupa Nordea liczy 800 oddziałów i przedstawicielstw w 19 krajach na świecie, m.in. w Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Belgii oraz w Polsce. Obsługuje blisko 11 milionów Klientów.

Grupa Nordea

 • ok. 11 mln Klientów, w tym ponad 10 mln Klientów indywidualnych i 500 tys Klientów korporacyjnych
 • niemal 7 mln klientów bankowości elektronicznej
 • Wartość aktywów Grupy wynosi 630,4 mld Euro
 • Wielkość zarządzanego kapitału wynosi 254,5 mld Euro
 • Rozbudowana sieć placówek w Skandynawii – 800 oddziałów i call centers
 • Grupa zatrudnia 29 500 pracowników w 19 krajach