Niezbędnik podatnika w rozliczeniu PIT za 2014 rok

Koło ratunkowe dla podatników rozliczających podatek za 2014 rok. Co roku wiele osób zastanawia się w jaki sposób może zmniejszyć kwotę podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego, poprzez skorzystanie z przysługujących im ulg podatkowych. Jeśli jesteś osobą fizyczną i nie wiesz do kiedy oraz jakie ulgi możesz odliczyć od podatku za 2014 rok, to może Ci w tym pomóc poniższy poradnik podatnika, opracowany przy współpracy ze specjalistami z Instytutu Studiów Podatkowych.

Harmonogram podatnika – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

1. 30 kwietnia każdego roku następującego po roku, który rozlicza podatnik- złożenie zeznania podatkowego przez osoby fizyczne. Jest to również termin, w którym podatnik jest zobowiązany uiścić ewentualną kwotę podatku wynikającą z rozliczenia.  Zatem rozliczenie za rok 2014 należy złożyć najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2015 r.
2. 9 stycznia  – złożenie wniosku na druku PIT-12 przez osoby, które chcą być rozliczone przez pracodawcę. Pracownik, który chce zatem uniknąć samodzielnego wypełniania rocznego PIT, może skorzystać w tym zakresie z pomocy pracodawcy. W tym przypadku podatnik nie ma możliwości skorzystać z odliczenia wpłat na IKZE.
3. Od marca 2015 r. będzie dodatkowo ustawodawca wprowadza możliwość złożenia zeznania podatkowego (PIT-37) poprzez zatwierdzenie wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (PFR). Usługa będzie dotyczyła dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Jednak również w tym wypadku ustawodawca nie rozliczy za nas należnych ulg podatkowych. Jest to więc rozwiązanie jedynie dla osób rozliczających się samodzielnie, które nie przewidują dokonywania odliczeń podatkowych.

Prezentacja ulg podatkowych obowiązujących w rozliczeniu 2014 r.

Co do zasady ulgi obowiązujące w rozliczeniu za 2014 r. są tożsame z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku podatkowym. W tym roku największe zmiany zostały wprowadzone w uldze prorodzinnej, gdzie zwiększono kwotę ulgi dla rodzin wielodzietnych. Uzupełniając zeznanie roczne podatnik powinien wnikliwie przeanalizować wszystkie ulgi i wybrać tylko te, do których faktycznie  ma prawo.

W zeznaniu rocznym za 2014 r. obowiązują w szczególności polegające na odliczeniu od dochodu następujące ulgi podatkowe:

1. Darowizny na cele „kultu religijnego”darowizny związane z celami pożytku publicznego, na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. Darowizna nie może być przekazana w szczególności  na rzecz partii politycznych, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego. Odliczyć można kwotę w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej niż 6% dochodu. Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. W przypadku opisywanej ulgi podatnik musi dysponować dowodem poniesienia wydatku (darowizny), w przypadku  pieniędzy będzie to: dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, zaś w przypadku innej darowizny rzeczowej  – dowód z danymi darczyńcy, wartością darowizny, jak również oświadczeniem o jej przyjęciu. W przypadku krwiodawstwa wymagane jest zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.
2. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internetw lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (tzw. ulga internetowa). Wartość odliczenia  wynosi: do wysokości 760 zł rocznie. Dowodem uprawniającym do odliczenia będzie dokument z danymi, w szczególności: nabywcy, sprzedającego oraz  kwotą do zapłaty (nie musi to być faktura). Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.
3. Wydatki związane z IKZE, czyli ulga z tytułu oszczędzania na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Dokumentem uprawniającym do odliczenia będzie dokument potwierdzający wpłatę, z wyszczególnieniem danych  opłacającego składkę, danych  instytucji finansowej, do której wpływają środki, kwoty, określeniem tytułu wpłaty. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia ulgi z tytułu wpłat na IKZE możesz znaleźć w artykule: Jak rozliczyć IKZE w PIT?
4. Wydatki związane z rehabilitacją, tzw. ulga na cele rehabilitacyjne przysługująca osobom niepełnosprawnym, jak również podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym. W przypadku tej ulgi możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami wydatków, tzn.:
a) wydatkami  związanymi z eksploatacją samochodów osobowych, tzn. używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W tym przypadku należy dysonować umową własności (współwłasności) pojazdu, dokumentem potwierdzającym odbycie zabiegów zalecanych przez personel medyczny,  ewentualnie potwierdzenie stopnia niepełnosprawności. Limit ulgi jest roczny i wynosi: do 2.280 zł.
b) wydatkami na przewodnika, w przypadku konieczności korzystania z pomocy przewodnika (dotyczy osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa).Mowa również o wydatkach związanych z koniecznością utrzymywania psa przewodnika. Dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi będą dokumenty poświadczające fakt korzystania z pomocy przewodnika. Limit odliczenia jest tu roczny i wynosi do 2.280 zł.
c) wydatkami dotyczącymi m.in. sprzętu rehabilitacyjnego, czy ułatwiającego funkcjonowanie. W tym przypadku  wymagane jest dysponowanie dokumentem potwierdzającym dane nabywcy, sprzedawcy określenie kwoty  wydatkowanej na określony cel.
d) wydatkami na leki czy zabiegi lecznicze, zalecone przez lekarza specjalistę – wymagana jest dokumentacja medyczna od lekarza, dowód na konieczność  przeprowadzenia zaleconej terapii. Kwota ulgi w tym przypadku to: nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie.
5. Ulga odsetkowa – w ramach tzw. praw nabytych. Dotyczy wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza w rozliczeniu za 2014 rok kwoty 325.990 zł. Warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą (pożyczkodawcą) umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. oraz potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek.
6. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych. Ulga wynosi tyle, ile wysokość dokonanej darowizny (progiem ograniczającym odliczenie jest tu jedynie wysokość dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania). W tym przypadku należy dysponować potwierdzeniem odbioru darowizny zawierającym m.in. dane obdarowanego, darczyńcy, kwotę darowizny oraz sprawozdanie, że w okresie 2 lat przeznaczono darowiznę na działalność charytatywno – opiekuńczą.

W rozliczeniu za 2014 r. obowiązują również polegające na odliczeniu od podatku, w szczególności  następujące  ulgi podatkowe:

1. Ulga prorodzinna. W celu skorzystania z ulgi należy sprawować opiekę nad dzieckiem. Organ ma prawo żądać od podatnika dokumentów potwierdzających prawo do sprawowania opieki, np. odpis aktu urodzenia. Odliczeniu podlega kwota 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, a 225 zł na czwarte i kolejne dziecko. W rozliczeniu podatkowym za 2014 rok po raz pierwszy wprowadzono możliwość odliczenia ulgi nie tylko od podatku ale również od części (7,5% – cała składka wynosi 9%) zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dzięki temu rodzice, którzy nie zapłacili wystarczająco wysokiego podatku, aby odliczyć całą wysokość przysługującej ulgi, będą mogli zwiększyć wysokość odliczenia.  Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem. Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, z tym że dzieci kontynuujące  naukę  nie mogą mieć w 2014 r. dochodu wyższego niż 3090 zł.
2. Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej- w ramach tzw. praw nabytych. Ulga ta ma związek z kontynuacją odliczeń wydatków poniesionych na wskazany cel (idzie o wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe). Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Materiał opracowany przy współpracy z Instytutem Studiów Podatkowych

Oblicz, o ile możesz zwiększyć swoją emeryturę