Regulamin serwisu nordeapolska.pl

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu nordeapolska.pl w sposób umożliwiający każdej osobie, w dowolnym czasie, jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie

i wydrukowanie.

I. Definicje

Pod pojęciem „SERWIS” rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem nordeapolska.pl, umożliwiający UŻYTKOWNIKOM korzystanie z umieszczonych w nim mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez NORDEA.
Pod pojęciem „UŻYTKOWNIK” rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z SERWISU.

Pod pojęciem „NORDEA” rozumie się Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000010345, NIP: 521-29-76-286, kapitał zakładowy 72 209 370 złotych w całości wpłacony, wykonującą działalność określoną w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 stycznia 1999r.

Pod pojęciem „USŁUGI” rozumie się wysłanie i odbieranie danych przy użyciu lub na skutek wykorzystania przez UŻYTKOWNIKA przeznaczonych do tego mechanizmów informatycznych SERWISU.

II. Misja

Celem SERWISU jest udostępnienie UŻYTKOWNIKOM informacji o produktach lub działalności NORDEA, a także edukacja w zakresie planowania zabezpieczenia finansowego, w sposób dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Poprzez SERWIS, NORDEA chce inspirować UŻYTKOWNIKÓW do projektowania swojej finansowej przyszłości, co czyni również przez zachęcanie UŻYTKOWNIKÓW do korzystania z produktów oferowanych przez NORDEA, w zakresie dopuszczonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

III. Informacje

NORDEA oświadcza, że materiały i informacje zamieszczone w SERWISIE są zbierane i redagowane z należytą starannością. Informacje zawarte w SERWISIE są aktualizowane. Zakazane jest dostarczanie przez UŻYTKOWNIKA SERWISU treści o charakterze bezprawnym. NORDEA zastrzega prawo usuwania z SERWISU informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach SERWISU przez osoby nieuprawnione, naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego.

NORDEA informuje i zastrzega, że dane zawarte w SERWISIE lub uzyskane dzięki SERWISOWI mają wyłącznie charakter informacyjny lub promocyjny oraz, że nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek osób, ani również nie mają charakteru przyrzeczenia.

IV. Własność intelektualna

NORDEA udostępnia w SERWISIE chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w SERWISIE wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

Prawa własności SERWISU przysługuje NORDEA.

SERWIS oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 – j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz.1503 – j.t. z późn. zm.).

Kopiowanie, przegrywanie czy zwielokrotnianie w jakikolwiek inny sposób zawartości SERWISU, a także odtwarzanie zamieszczonych w nim treści, jest zabronione, chyba że zezwala na to niniejszy regulamin lub informacja zamieszczona przez NORDEA w SERWISIE.

UŻYTKOWNICY są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.UŻYTKOWNIK zapewnia, że będzie korzystał z SERWISU (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

V. Dane osobowe, świadczenie usług drogą elektroniczną

W celu marketingu produktów własnych oferowanych przez NORDEA, wykonywanego obecnie jak i w przyszłości w granicach wyznaczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez kontakt telefoniczny (oddzwonienie) lub przez przesłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej), UŻYTKOWNIK może zostać poproszony o podanie wszystkich lub niektórych z następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, numeru rachunku w funduszu zarządzanym przez NORDEA, daty urodzenia, numeru komunikatora internetowego lub danych pozwalających na kontakt przez portal społecznościowy.

Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKA, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanych w celu przedstawienia mu informacji marketingowej administratora danych, jest Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum).

UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

Wysłanie przez UŻYTKOWNIKA danych osobowych za pośrednictwem SERWISU jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody UŻYTKOWNIKA na przetwarzanie przez Nordea jego danych osobowych.

NORDEA przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW przesłane za pośrednictwem SERWISU z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. W NORDEA obowiązuje tzw. wysoki poziom bezpieczeństwa.

NORDEA świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek Usługi drogą elektroniczną w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Wysłanie UŻYTKOWNIKOWI przez NORDEA informacji handlowych drogą elektroniczną następuje na podstawie zgody UŻYTKOWNIKA udzielonej na rzecz NORDEA.</>

UŻYTKOWNIK może w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w SERWISIE, bądź korzystania z SERWISU NORDEA, prosimy przesyłać na wskazany NORDEA adres mailowy.

VI. Wymogi techniczne

W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez SERWIS niezbędne jest posiadanie przez UŻYTKOWNIKA dostępu do komputera lub innego urządzenia spełniającego następujące wymagania:

a) dostęp do łącza o przepustowości, co najmniej 1 Mbit/s,
b) zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji, co najmniej 8 lub Firefox lub Google Chrome lub Safari,
c) włączona obsługa Java Script oraz tzw. cookies,
d) w przypadku niektórych części SERWISU, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:
• włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. SSL),
• zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji
9 lub nowszej,
• posiadanie poczty elektronicznej.

VII. Cookies

NORDEA wykorzystuje w SERWISIE pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli fragmenty kodu, które są zapisywane na komputerze UŻYTKOWNIKA podczas korzystania z SERWISU.</>

Cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi podczas korzystania z SERWISU oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pozwalają zbierać dane: statystyczne i badawcze celem optymalizacji treści na stronach. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych.

UŻYTKOWNIK może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji SERWISU może okazać się niemożliwe.

Informacje dotyczące cookies opisane zostały w dokumencie „Polityka cookies”, dostępnym w SERWISIE.

VIII. Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.

Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze UŻYTKOWNIKA. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz UŻYTKOWNIKU, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła, itp.).

Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive’a. Jednym z najczęstszych przyczyn zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.

Spam to niezamawiane wiadomości elektroniczne, w tym informacje handlowe. Zwykle, (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.

UŻYTKOWNIK SERWISU przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i są narażone na ingerencję osób trzecich.

IX. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Każdy UŻYTKOWNIK korzystający z usług sieci Internet, w tym z SERWISU, powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową, tzw. firewall. UŻYTKOWNIK powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.

Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie zaufanych filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory sieciowej (tzw. firewall), która blokuje niepowołany dostęp do komputera z sieci zewnętrznej, tym samym zapobiegając utracie poufnych danych.

Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

Używając domowej sieci bezprzewodowej (WIFI) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

X. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

Każdy UŻYTKOWNIK obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z SERWISU wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez UŻYTKOWNIKA w przeglądarce odpowiedniego adresu URL SERWISU lub skorzystania przez Niego z przekierowania do SERWISU z zastrzeżeniem, że Umowa o dostarczanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zostaje zawarta na skutek wysłania w tym celu do NORDEA adresu e-mail, numeru komunikatora internetowego lub danych pozwalających na kontakt przez portal społecznościowy, za zgodą na otrzymywanie takich informacji.

Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana z chwilą wpisania przez UŻYTKOWNIKA w przeglądarce innego adresu URL niż adres SERWISU, z zastrzeżeniem, że Umowa o dostarczanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zostaje rozwiązana na skutek odwołania zgody na otrzymywanie takich informacji.

Korzystanie z SERWISU jest bezpłatne.

XI. Reklamacje

UŻYTKOWNIK SERWISU ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych lub świadczonych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z SERWISU należy zgłaszać, osobiście, telefonicznie pod następujące numery telefonów:
Infolinia Nordea: 801 306 306 lub 22 541 75 32 lub drogą elektroniczną pod adres: pte@nordeapolska.pl

Reklamacja do NORDEA zawierać powinna co najmniej: oznaczenie UŻYTKOWNIKA (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Podmiot, którego działań dotyczy reklamacja, odpowiednio NORDEA, rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, NORDEA powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

XII. Kontakt

Infolinia: 801 306 306 lub 22 541 75 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00 (opłata za połączenie wg cennika operatora),

Fax: (22) 541 00 01
Adres poczty elektronicznej: pte@nordeapolska.pl
Adres korespondencyjny NORDEA: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa

XIII. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2013 roku.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Zobacz także: