Ważna informacja dla klientów OFE

W ostatnim czasie w polskim systemie emerytalnym zaszły ważne zmiany, które mogą mieć wpływ zarówno na Twoje oszczędności emerytalne, jak również warunki umowy o członkostwo w OFE. Zapoznaj się z opisem tych zmian, klikając tutaj. Zapoznaj się także z informacją o terminie podjęcia decyzji o przekazywaniu składki tylko do ZUS lub ZUS i OFE.

Wybór między ZUS a OFE i ZUS

1

Dobrowolność

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku masz prawo wyboru między:


  • Dalszym przekazywaniem składki częściowo do ZUS i częściowo do OFE (jak dotychczas).
  • Przekazywaniem całości składki do ZUS.

2

Decyzja

  1. W przypadku decyzji o kontynuacji przekazywania części składki do OFE, należy wypełnić, podpisać
    i przekazać do ZUS oświadczenie.

    (Wzór oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki
    do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r.)

  2. W przypadku decyzji o przekazywaniu całości składki do ZUS, nie należy wypełniać oświadczenia.

3

Przekazanie oświadczenia

Wypełnione i podpisane oświadczenie możesz przekazać do ZUS osobiście, listownie lub za pośrednictwem strony internetowej ZUS, w przypadku, gdy posiadasz ważny certyfikat ePUAP (certyfikat kwalifikowany ePUAP).

W ten sposób oświadczenie możesz złożyć
do 31 lipca 2014 r.
(w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej – decyduje data nadania).

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 lipca 2014 roku,
Twoja przyszła składka emerytalna trafi w całości do ZUS.

Przed podpisaniem oświadczenia zapoznaj się z:

1) przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego, dostępną na stronach MPiPS.

2) informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych. Szczegółowe informacje o wszystkich działających na polskim rynku OFE są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziałach ZUS.